SázÍme na nejvyššÍ kvalitu

Kvalita našich výrobků a tÍm i spokojenost zákaznÍků stojÍ pro společnost Taborsky na prvnÍm mÍstě. Proto je společnost Hans Taborsky & Sohn GmbH a Taborsky Vertriebs GmbH & Co. KG také certifikována v souladu s managementem kvality ISO9001. Trvalé zlepšovánÍ ve všech oblastech podnikánÍ je zásadnÍ součástÍ firemnÍ filozofie. Na základě ISO 9001 je také zajištěno konkrétnÍ prováděnÍ kontroly výroby přÍmo v závodě.

Kromě toho je společnost Hans Taborsky & Sohn GmbH certifikována podle EN 1090-1. Všechny naše výrobky jsou opatřeny označenÍm CE a mohou být využÍvány jako nosné profily. DÍky pravidelným externÍm a internÍm kontrolám výroby nabÍzÍme našim zákaznÍkům profily v perfektnÍ kvalitě.

Firma Taborsky spolupracuje pouze s renomovanými evropskými dodavateli. Jak ocel, tak pozinkovánÍ a lakovánÍ odpovÍdajÍ evropským standardům a jsou dodávány s osvědčenÍm materiálu.

Certifikace: