Technika a montáž: Nezateplená strecha bez izolácie

V prÍpade stavieb bez nárokov na tepelnú izoláciu sa použÍva toto vyhotovenie strechy. Na zabezpečenie odtoku vody je potrebné pri vyhotovenÍ strechy dbať na to, aby bola strana B plechov s trapézovými profilmi Taborsky umiestnená vždy hore a položená od odkvapu po hrebeň. Sklon strechy by mal byť minimálne 7° (musÍ byť pri dlhých strešných plochách zodpovedajúco zvýšený) a strieška s priečnym spojom by mala mať minimálne 200 mm.

Na upevnenie plechov s trapézovým profilom Taborsky sa pri podperách v prÍpade potreby zoskrutkujú samorezné skutky s tesnenÍm. Na hrebeni a na odkvape by sa mali upevniť pri každom žliabku. Pozdĺžny spoj sa spojÍ pomocou vŕtacÍch skrutiek s odstupom cca 300 mm.

Nezateplená strecha bez izolácie

Strešný profil by mal prečnievať asi 1/3 do odkvapu.